Skip to Content

Vanessa Dos Reis Ferreira, PhD, MBA